Akta untuk meminda dan menyatukan undang-undang berhubung jalan, parit dan bangunan dalam kawasan pihak berkuasa tempatan di Malaysia Barat/ Semenanjung Malaysia. Tarikh berkuatkuasa adalah pada 1 Januari 1974 melalui pemberitahuan dalam Warta oleh Pihak Berkuasa Negeri.

Akta 133 ini menjelaskan beberapa peranan kerajaan tempatan berkaitan –

  1. Menyenggaraan dan membaiki jalan-jalan awam
  2. Membina dan menyenggara parit dan alur air
  3. Mengkehendaki tanah untuk lorong belakang
  4. Kawalan bangunan
  5. Kuasa mengadakan undang-undang kecil
Skip to content