1. Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 [Akta 133]

 

Seksyen 70 memperuntukkan tiada seseorang boleh mendirikan sesuatu bangunan tanpa mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pihak berkuasa tempatan.

 

Seksyen 70A memperuntukkan tiada seseorang boleh memula atau menjalankan atau membenar supaya dimula atau dijalankan sesuatu kerja tanah tanpa terlebih dahulu mengemukakan pelan-pelan atau penentuan-penentuan berkenaan kerja tanah kepada pihak berkuasa tempatan.

Skip to content