Majlis Perbandaran Kulim (MPKK) sememangnya menyokong pertumbuhan aktiviti penjaja, tred, perniagaan dan perindustrian termasuklah aktiviti perancangan pembangunan bandar bagi memangkin ekonomi Daerah Kulim seterusnya memberi limpahan kemakmuran kepada warga Kulim.

Tanggungjawab MPKK sebagai Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) adalah untuk memastikan aktiviti perniagaan sesuatu tred, perniagaan atau perindustrian berjalan dengan harmoni serta teratur dari jenis yang tidak memudaratkan atau menjadi punca kacau ganggu awam.

Selain bertindak sebagai PBT, MPKK juga menjalankan kuasa sebagai Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan (PBPT) bagi mengawal selia dan memudah cara permohonan perancangan pembangunan, agar pembangunan Daerah Kulim dapat berkembang dengan pesat, teratur dan terancang.

Set perundangan digubal dan diwartakan bagi mengawalselia aktiviti perniagaan mahu pun kawalan perancangan di dalam kawasan pentadbiran MPKK melalui kaedah pelesenan, kebenaran atau kelulusan oleh pihak MPKK berlandaskan punca kuasa akta ibu yang ada –

1.      Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984

UUK 3 (1) memperuntukkan semua pelan bangunan perlu dikemukakan kepada pihak berkuasa tempatan untuk mendapat kelulusan.

2.      Undang-undang Kecil Bangunan (Bayaran-Bayaran) (Majlis Daerah Kulim) 1991

UUK 3 memperuntukkan bayaran bagi fee proses pelan, sumbangan kemajuan pemaritan-pemaritan am, caruman kerja-kerja pengindahan dan caruman kawasan-kawasan lapang.

3.      Undang-undang Kecil Pasar Malam/ Sehari (Majlis Daerah Kulim) 1993

UUK 3 memperuntukkan tiada siapa boleh mendirikan apa-apa gerai pasar malam/ sehari di mana-mana jalan awam, lorong atau di atas mana-mana tanah yang berdepankan jalan kecuali mempunyai lesen untuk itu.

Setiap lesen akan dikeluarkan tiap-tiap hari dan tidak boleh dipindahmilik.

4.      Undang-undang Kecil Pasar (Majlis Daerah Kulim) 1994

UUK 3(1) memperuntukkan tiada seorang boleh menubuh, mengelola atau menjalankan pasar persendirian di mana-mana tempat, tanah pegangan, bangunan atau premis tanpa mempunyai lesen yang dikeluarkan oleh Majlis.

5.      Undang-undang Kecil Perlesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (Majlis Daerah Kulim) 1994

UUK 3 memperuntukkan tiada seorang boleh mengendalikan suatu tempat letak kereta persendirian melainkan jika dia memiliki lesen yang sah di bawah UUK ini.

6.      Undang-undang Kecil Perlesenan Establisymen Makanan (Majlis Daerah Kulim) 1994

UUK 3(1) memperuntukkan tiada satu tempat dalam kawasan Majlis boleh digunakan sebagai tempat establisymen makanan melainkan dilesenkan oleh Majlis dibawah UUK ini.

7.      Undang-undang Kecil Bangunan (Tempat-tempat Letak Kereta) (Majlis Daerah Kulim) 1995

UUK 3 memperuntukkan tiada pelan bangunan boleh diluluskan melainkan menyediakan pelan-pelan tempat letak kereta sekiranya dikehendaki.

8.      Kaedah-Kaedah Pengawalan Perancangan (Am) 1995

Kaedah 3(1) menetapkan permohonan kebenaran merancang berkenaan dengan suatu pemajuan hendaklah mengikut proses serta borang yang ditetapkan dalam kaedah.

9.      Undang-undang Kecil Hotel (Majlis Perbandaran Kulim) 2009

UUK 3(1) memperuntukkan tiada seseorang boleh mengendalikan suatu hotel melainkan telah diberikan lesen oleh pihak berkuasa melesen.

10.  Undang-undang Kecil Pelesenan Penjaja dan Gerai (Majlis Perbandaran Kulim) 2009

  • UUK 2 mentafsirkan penjaja termasuk penjaja beredar, statik dan sementara.
  • UUK 3(1) memperuntukkan tiada siapa bertindak sebagi penjaja melainkan pemegang lesen yang diberikan oleh Yang Dipertua.
  • UUK 3(2) memperuntukkan tiada siapa boleh mengendalikan gerai melainkan pemegang lesen dibawah UUK ini.

11.  Undang-undang Kecil Pelesenan Anjing Dan Rumah Pembiakan Anjing (Majlis Perbandaran Kulim) 2009

UUK 17(1) memperuntukkan tiada seorang boleh membina atau menggunakan mana-mana bangunan, pegangan atau premis sebagai tempat pembiakan anjing melainkan jika dilesenkan oleh Yang Dipertua di bawah UUK ini.

12.  Undang-undang Kecil Pelesenan Premis Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (Majlis Perbandaran Kulim) 2010

UUK 3(1) memperuntukkan tiada siapa boleh menggunakan suatu tempat atau premis dalam kawasan Majlis bagi apa-apa tred, perniagaan atau perindustrian tanpa lesen dikeluarkan oleh Majlis.

13.  Undang-undang Kecil Iklan (Majlis Perbandaran Kulim) 2010

UUK 7(1) memperuntukkan seseorang tidak boleh mempamerkan atau mendirikan atau menyebabkan dipamerkan atau didirikan apa-apa iklan tanpa suatu lesen oleh Majlis.

14.  Kaedah-Kaedah Caj Pemajuan Negeri Kedah 2015

Kaedah 3(1) memperuntukkan pihak berkuasa perancangan tempatan boleh mengenakan caj pemajuan dan hendaklah dilevikan berkenaan dengan mana-mana pemajuan tanah yang dimulakan, diusahakan, atau dijalankan mengikut perubahan rancangan tempatan yang mengakibatkan suatu perubahan penggunaan, ketumpatan atau luas ruang lantai mana-mana tanah tersebut.

15.  Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah) 2016

UUK 3(1) memperuntukkan bahawa pelan berhubung dengan kerja tanah yang hendak dikemukakan di bawah seksyen 70A Akta 133 hendaklah dikemukakan bersama-sama borang permohonan dan hendaklah disertakan dengan fi yang ditetapkan.

16.  Undang-undang Kecil Pusat Kecantikan dan Pusat Penjagaan Kesihatan (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah) 2019

UUK 3(1) memperuntukkan tiada seorang boleh mengendalikan pusat kecantikan dan pusat penjagaan kesihatan tanpa lesen yang dikeluarkan oleh Majlis.

Skip to content