PIHAK BERKUASA TEMPATAN

TAMAN PERINDUSTRIAN HI-TECH KULIM

AKTA DAN UNDANG-UNDANG KECIL YANG DIGUNAPAKAI DI KAWASAN PENTADBIRAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TAMAN PERINDUSTRIAN HI-TECH KULIM (PBT TPHTK)

 

1.         Perlembagaan Persekutuan

2.         Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56)

3.         Kanun Keseksaan (Akta 574)

4.         Kanun Tatacara Jenayah (Akta 593)

5.         Perintah Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan Taman Perindustrian Hi-Tech Kulim (Pengubahsuaian Akta Kerajaan Tempatan 1976) 2011 dan perundangan subsidiari yang dibuat di bawahnya seperti berikut :

            5.1       Undang-Undang Kecil Vandalisme (1996)       

            5.2       Undang-Undang Kecil Pelesenan Establishmen Makanan (1996)

            5.3       Undang-Undang Kecil Kualiti Kebersihan Awam (1996)

            5.4       Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan (1996)

5.5       Undan-Undang Kecil Pilihanraya (2003)

            5.6      Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (2009)

5.7      Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing Dan Rumah Pembiakan Anjing (2012)

            5.8       Undang-Undang Kecil Iklan (2012)

            5.9       Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau (2014)

            5.10     Undang-Undang Kecil Pelesenan Premis Tred, Perniagaan Dan  Perindustrian (2014)

            5.11     Undang-Undang Kecil Pelesenan Penjaja Dan Gerai (2015)

           

6.         Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133) dan perundangan subsidiari yang dibuat di bawahnya seperti berikut :

            6.1       Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984

7.         Perintah Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan Taman Perindustrian Hi-Tech Kulim (Pemeluasan Dan Pengubahsuaian Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974) 2011 dan perundangan subsidiari yang dibuat di bawahnya seperti berikut :

            7.1       Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan (1998)        

            7.2       Undang-Undang Kecil Bangunan (Bayaran-Bayaran) (1998)

            7.3       Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (2016)

            7.4       Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (Pindaan) 2017

8.         Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172)

9.         Akta Pengambilan Balik Tanah 1960

10.      Akta Bekalan Elektrik 1990 (A 447)

11.      Akta Keterangan 1950 (Akta 56)

12.      Akta Undang-Undang Sivil 1956 (Akta 67)

13.      Akta Pendaftaran Negara 1959 (Akta 78)

14       Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88)

15.      Akta Kontrak 1950 (Akta 136)

16.      Akta Relif Spesifik 1950 (Akta 137)

17.      Akta Profesion Undang-Undang 1976 (Akta 166)

18.      Akta Pemaju Perumahan (Kawalan Dan Perlesenan) 1966 (Akta 188)

19.      Akta Perlindungan  Pihak Berkuasa Awam 1948 (Akta 198)

20.      Akta Pencen 1980 (Akta 227)

21.      Akta Penghitungan Semula Pencen 1980 (Akta 228)

22.      Akta Penyelarasan Pencen 1980 (Akta 238)

23.      Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 (Akta 239)

24.      Akta Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah 1981 (Akta 242)

25.      Akta Limitasi 1953 (Akta 254)

26.      Akta Distres 1951 (Akta 255)

27.      Akta Makanan 1983 (Akta 281)

28.      Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)

29.      Akta Setem 1949 (Akta 378)

30.      Akta Tafsiran 1948 & 1967 (Akta 388)

31.      Akta Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672)

32.      Akta Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Perbersihan Awam 2007 (Akta 673)

33.      Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Akta 711)

34.      Akta Akuan Berkanun 1960 (Akta 13)

35.      Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia 1995 (533)

36.      Akta Insurans 1996 (553)

37.      Akta Audit 1957 (Akta 62)

38.      Akta Tatacara Kewangan 1957 (Akta 61)

39.      Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966 (Akta 406)

40.      Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 (Akta 372)

41.      Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 (Akta 452)

42.      Perintah-Perintah Am Perkhidmatan Awam (Bab A hingga G)

43.      Arahan Perbendaharaan

44.      Semua Pekeliling Kewangan, Pekeliling Perbendaharaan dan Surat Pekeliling Perbendaharaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia, Jabatan Audit Negara Malaysia, Kerajaan Negeri Kedah dan Pegawai Kewangan Negeri Kedah

45.      Semua pekeliling perkhidmatan, surat pekeliling perkhidmatan dan surat edaran yang dikeluarkan olehJabatan Perkhidmatan Awam Malaysia

46.      Semua pekeliling am, surat pekeliling am dan surat edaran yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri Malaysia

47.      Semua Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam, Surat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam, Surat Pekeliling Am, Pekeliling Am, Garis Panduan, Surat Arahan Ketua Setiausaha Negara dan Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU yang dikeluarkan oleh Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia.

48.      Manual Penyiasatan, Penguatkuasaan dan Pendakwaan (Di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976, Akta 172)

49.      Prosedur Penyeragaman Penguatkuasaan Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah Darul Aman

50.      Panduan Pelaksanaan Pengecualian Kebenaran Merancang (EXPA – Exemption From Planning Approval)

51.       “Planning Guideline For Kulim Hi-Tech Industrial Park Kedah, Malaysia”

 

Skip to content