CUKAI TAKSIRAN

Apakah Itu Cukai Taksiran?

– Cukai taksiran adalah cukai yang dikenakan ke atas pemilik dan penghuni pegangan berkadar yang terletak di dalam kawasan bidang kuasa sesebuah Majlis.

Siapakah Pembayar Cukai Taksiran?

– Jika anda mempunyai rumah, rumah kedai, hotel, stesen servis, tanah kosong atau pegangan berkadar yang lain yang terletak di dalam kawasan Majlis, anda akan dikenakan cukai taksiran. Sebaliknya, jika anda menduduki bangunan atas tanah tanpa dokumen hakmilik berasingan atau tanah yang dirizabkan untuk sesuatu maksud awam, anda juga perlu membayar cukai taksiran.

Kenapa Perlu Membayar Cukai Taksiran?

– Kutipan dari cukai taksiran adalah perlu untuk menampung perbelanjaan Majlis dalam menyediakan perkhidmatan seperti penyelenggaraan, taman rekreasi, pemotongan rumput, lampu jalan dan tempat kemudahan awam untuk kesejahteraan masyarakat.

Bila Perlu Dibayar?

-Cukai Taksiran perlu dibayar 2 kali setahun iaitu

 • ½ tahun pertama – 1hb. Januari hingga 28hb. Februari.
 • ½ tahun kedua – 1hb. Jul hingga 31hb. Ogos bagi tiap-tiap tahun.

– Cukai taksiran yang dibayar selepas tarikh akhir pembayaran akan dikenakan caj 1% sebulan atau sebahagian daripadanya.

Apakah Yang Akan Terjadi Jika Tidak Menjelaskan Cukai Dalam Tempoh Tersebut?

– Mengikut Akta 171, anda akan dikenakan tindakan–tindakan seperti berikut :

    Notis (Borang E) akan dikeluarkan kepada anda. Anda dikehendaki menjelaskan dalam masa 1 hari daripada tarikh notis. Denda sebanyak 2% daripada baki tunggakan akan dikenakan kepada anda mengikut Seksyen 147(1).
    *Jika masih gagal, waran tahanan akan dikeluarkan keatas anda. Waran ini membolehkan Majlis merampas barang-barang yang ada di dalam bangunan atau menutup bangunan daripada menjalankan operasinya atau melelong bangunan tanah melalui Pendaftar Mahkamah Tinggi mengikut Seksyen 151. Bayaran waran sebanyak 10 peratus juga akan dikenakan.

Bagaimana Untuk Mengelakkan Dikenakan Denda Atau Tindakan Mahkamah?

– Bayar segera sebelum 28hb. Februari – 31hb. Ogos pada tiap-tiap tahun.
Apa Yang Perlu Dilakukan Jika Bil-bil Tidak Diterima?

– Datang sendiri ke Pihak Berkuasa Tempatan Taman Perindustrian Hi-Tech Kulim Unit Penilaian dan Harta untuk mendapatkan bil-bil tuan-tuan/puan-puan. Jangan lupa bawa maklumat-maklumat seperti berikut :-

    No. Lot/No.Rumah dan kedudukan harta.
    No. Akaun (Jika ada) atau
    Bawa bil lama untuk rujukan

Jika Saya Hanya Seorang Penyewa Rumah / Bangunan Tersebut Apa Harus Saya Lakukan?

– Anda boleh mengemukakan bil-bil ini kepada pemilik untuk bayaran segera. Jika pemilik gagal untuk menjelaskan cukai tersebut harta anda di dalam bangunan itu akan dirampas. Oleh itu anda boleh melindunginya dengan membayar sewanya kepada Majlis sehingga tunggakan dijelaskan. Peruntukan Seksyen 151(6). Akta 171 Kerajaan Tempatan, melindungi anda!

Apakah Tanggungjawab Saya Sebagai Pembayar Cukai?

– Adalah penting bagi pembayar cukai membayar cukai taksiran sebelum tarikh akhir pembayaran. Pembayar Cukai Taksiran hendaklah:-

 •     Menyemak di Pihak Berkuasa Tempatan Taman Perindustrian Hi-Tech Kulim samada hartanah anda sudah dikenakan cukai pintu.
 •     Membayar cukai pintu sebelum tarikh akhir pembayaran.
 •     Memberitahu Majlis jika terdapat pertukaran alamat pos
 •     Membekalkan alamat peti surat pos, jika ada.
 •     Memberitahu Majlis dengan surat-menyurat ataupun dalam borang F yang boleh didapati dari pejabat. Memaklumkan Majlis jika terdapat pertukaran hakmilik serta menyampaikan salinan memorandum pindah milik atau dokumen hakmilik terakhir atau perjanjian jualbeli dengan melampirkan salinan dokumen diatas.
 •     Memeriksa di pejabat Majlis dan menjelaskan sebarang cukai pintu kepada Majlis sebelum pertukaran hakmilik berlaku.
 •     Memberitahu Majlis melalui surat-menyurat jika bangunan diubahsuai atau dirobohkan.
 •     Memberitahu Majlis secara surat-menyurat jika ingin memohon pengurangan cukai pintu atas sebab bangunan anda tidak diduduki.
 •     Memberi kerjasama kepada kakitangan-kakitangan Majlis apabila pegangan diperiksa untuk tujuan cukai taksiran.
 •     Memberitahu Majlis secara surat-menyurat jika telah mendirikan bangunan tanpa pelan bangunan (Bangunan haram).
 •     Melengkap dan mengembalikan borang-borang yang dihantar oleh Majlis.
 •     Mengambil bil cukai di pejabat Majlis jika anda tidak menerima bil. (Tiada pengecualian denda diberi atas alasan tidak menerima bil cukai taksiran).

Mengapa Cukai Taksiran Saya Berbeza Dengan Jiran Saya?

– Perbezaan nilai cukai taksiran adalah disebabkan oleh:-

 1.     Jenis bangunan
 2.     Keluasan lantai
 3.     Lokasi
 4.     Bahan-bahan pembinaan
 5.     Kegunaan

Apakah Yang Harus Dilakukan Apabila Ingin Membeli Sebuah Rumah / Tanah Kosong?

– Semak dulu dengan Majlis untuk nama yang didaftar dan tunggakan yang masih ada bagi rumah / tanah tersebut untuk mengelakkan anda menyesal di kemudian hari, Seksyen 146, Akta 171 menegaskan bahawa semua kadar (tunggakan) adalah menjadi tanggungjawab pemilik pada masa itu untuk menjelaskannya. Anda dinasihatkan supaya menyemak dahulu pengurusan yang menguruskan urusniaga harta tersebut untuk menentukan tunggakan telah dijelaskan oleh pemilik sebelumnya.

Jika Saya Telah Tukar Milik / Menjual / Mewariskan Rumah / Harta, Apa Perlu Saya Buat?

– Beritahu kepada Majlis dengan mengisikan Borang 1 / Borang J dan lain yang berkenaan dalam tempoh 3 bulan selepas pindahmilik dilakukan. Jika gagal Pihak Majlis boleh mengambil tindakan mengikut Seksyen 160(6) Akta 171.

Apakah yang boleh dibuat oleh pemilik jika premisnya kosong dan untuk disewa?

– Pemilik boleh memohon pulangan balik cukai taksiran.

Apakah yang dimaksudkan dengan pulangan balik cukai taksiran?

– Pulangan balik cukai taksiran adalah diperuntukkan di bawah Seksyen 162 Akta Kerajaan Tempatan 1976 di mana pembayar cukai boleh memohon cukai taksiran yang telah dibayar bagi setengah tahun kini dikembalikan sekiranya premis mereka adalah kosong dan untuk disewa.

Siapakah yang layak memohon pulangan balik cukai taksiran?

– Pembayar cukai yang ingin menyewakan premisnya tetapi premisnya masih kosong dan belum mendapat penyewa.

Apakah yang perlu saya buat sekiranya premis saya kosong dan belum mendapat penyewa?

-Menulis surat dengan segera untuk memberitahu Unit Penilaian Pihak Berkuasa Tempatan TPHTK bahawa premis anda adalah kosong dan untuk disewa supaya layak dipertimbangkan pulangan balik cukai taksiran. Alamatkan surat anda kepada :-

Yang DiPertua Pihak Berkuasa Tempatan 01-02 Pusat Pentadbiran KHTP,
Kulim Hi-Tech Park,
09000 Kulim,
Kedah Darul Aman.

Premis saya telah disewakan sekarang. Akan tetapi pada tahun lepas, premis saya kosong dan tidak mendapat penyewa. Bolehkah saya memohon pulangan balik cukai taksiran bagi tempoh masa tersebut?

– Tidak, permohonan bagi premis yang kosong dan untuk disewa pada setengah tahun terkini hanya akan ditimbangkan. Permohonan pulangan bagi premis yang kosong pada tahun lepas tidak akan dipertimbangkan kerana masa untuk pertimbangan telah lepas.

Premis saya sudah disewakan sekarang tetapi premis saya kosong pada tahun lepas, adalah saya masih layak memohon pulangan balik cukai taksiran?

– Tidak, permohonan bagi premis yang masih kosong sekarang sahaja yang dipertimbangkan, tuntutan pulangan bagi premis yang kosong bagi tempoh masa dahulu dan kini telah disewakan tidak dapat dipertimbangkan kerana masa untuk pertimbangan telah lepas.

Adakah permohonan pulangan balik cukai taksiran boleh dibuat bagi mana-mana tingkat bangunan yang tidak dapat disewakan?

– Boleh.

Adakah permohonan pulang dapat balik cukai taksiran boleh dibuat bagi sebahagian keluasan bangunan yang tidak dapat disewakan?

– Boleh dengan syarat keluasan bangunan tersebut hendaklah melebihi 1000 kaki persegi dan mempunyai ruang laluan tersendiri.

Bagaimana proses pulangan balik cukai taksiran dijalankan?

    – Proses pulangan balik cukai taksiran dijalankan dua kali setahun iaitu setengah tahun pertama dari bulan Januari hingga Jun dan setengah tahun kedua dari bulan Julai hingga Disember. Di dalam tempoh berkenaan pegawai PBT TPHTK akan membuat siasatan ditapak bagi memastikan premis tersebut adalah kosong dan untuk disewakan. Usaha-usaha unutk mendapatkan penyewa mesti dibuktikan. Sebaik sahaja proses pulangan setengah tahun pertama berakhir pada bulan Jun dan setengah tahun kedua berakhir pada bulan disember, pihak Unit Penilaian PBT TPHTK akan menghantar Borang Tuntutan Pulangan Balik Cukai Taksiran (BP9) unutk diisi dan dikembalikan dalam tempoh 1 bulan selepas berakhirnya tiap-tiap penggal proses pulangan balik cukai taksiran. Sekiranya pemilik gagal mengemukakan Borang Tuntutan BP9 dalam tempoh 1 bulan tersebut, permohonan pulangan balik cukai taksiran tidak akan dipertimbangkan. Keputusan gagal atau berjaya akan diberitahu dalam tempoh 4 bulan selepas berakhirnya tiap-tiap penggal proses pulangan tersebut.
   

Jika Anda Tidak Mampu Bagaimana Untuk Menjelaskan Cukai?

    – Majlis akan menimbangkan untuk bayaran dibuat secara ansur. Untuk itu, anda dinasihatkan untuk datang sendiri ke Pejabat Majlis, Unit Penilaian dan Harta untuk membincangkan perkara itu dengan pengawai-pengawai yang berkenaan. Pihak Majlis juga bersedia untuk menyelesaikan lain-lain masalah anda mengenai Cukai Taksiran. Sebarang masalah boleh dikemukan di Pejabat Majlis.

Skip to content