Q : Apakah itu cukai taksiran?

A : Cukai pintu adalah cukai yang dikenakan ke atas pemilik dan penghuni pegangan berkadar yang terletak di dalam kawasan bidang kuasa sesebuah Majlis.

Q : Siapakah pembayar cukai taksiran?

A : Jika anda mempunyai rumah, rumah kedai, hotel, stesen servis, tanah kosong atau pegangan berkadar yang lain yang terletak di dalam kawasan Majlis, anda akan dikenakan cukai taksiran. Sebaliknya, jika anda menduduki bangunan atas tanah tanpa dokumen hakmilik berasingan atau tanah yang dirizabkan untuk sesuatu maksud awam, anda juga perlu membayar cukai taksiran.

Q : Kenapa perlu membayar cukai taksiran?

A : Kutipan dari cukai pintu adalah perlu untuk menampung perbelanjaan Majlis dalam menyediakan perkhidmatan seperti penyelenggaraan, taman rekreasi, pemotongan rumput, lampu jalan dan tempat kemudahan awam untuk kesejahteraan masyarakat.

Q : Bila perlu dibayar?

A : Cukai Taksiran perlu dibayar 2 kali setahun iaitu :-

• ½ tahun pertama – 1hb. Januari hingga 28hb. Februari.

• ½ tahun kedua – 1hb Julai hingga 31hb Ogos bagi tiap-tiap tahun.

Cukai taksiran yang dibayar selepas tarikh akhir pembayaran akan dikenakan caj denda lewat seperti berikut :-

• RM100 kebawah – RM2.00

• RM101 hingga RM200 – RM3.00

• RM201 hingga RM400 – RM4.00

• RM401 hingga RM600 – RM5.00

• selepas itu bagi setiap RM100.00 atau sebahagian darinya RM2.00.

Q : Apakah yang akan terjadi jika tidak menjelaskan cukai dalam tempoh tersebut?

A : Mengikut Akta 171, anda akan dikenakan tindakan –tindakan seperti berikut : • Notis (Borang E) akan dikeluarkan kepada anda. Anda dikehendaki menjelaskan dalam masa 14 hari daripada tarikh notis. Bayaran Notis RM3.00 dan denda seperti diatas akan dikenakan seperti di perenggan 4. • *Jika masih gagal, waran tahanan akan dikeluarkan keatas anda. Waran ini membolehkan Majlis menyita barang-barang yang ada di dalam bangunan atau menutup bangunan daripada menjalankan operasinya atau melelong bangunan tanah melalui Pendaftar Mahkamah Tinggi mengikut Seksyen 151. Bayaran waran sebanyak 20% juga akan dikenakan.

Q : Bagaimana nak mengelak dikenakan denda atau tindakan mahkamah?

A : Bayar segera sebelum 28hb Februari dan 31hb Ogos setiap tahun.

Q : Apa yang perlu dilakukan jika bil tidak diterima?

A : Datang sendiri ke Majlis Daerah Sik, Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta untuk mendapatkan bil-bil tuan-tuan/puan-puan. Jangan lupa bawa maklumat-maklumat seperti berikut :-

• No. Lot/No.Rumah dan kedudukan harta.

• No. Akaun (Jika ada) atau

• Bawa bil lama untuk rujukan

Q : Apakah tanggungjawab saya sebagai pembayar cukai

A : Adalah penting bagi pembayar cukai membayar cukai taksiran sebelum tarikh akhir pembayaran. Pembayar Cukai Taksiran hendaklah:-

• Menyemak di pejabat Majlis Daerah Sik samada hartanah anda sudah dikenakan cukai pintu. • Membayar cukai pintu sebelum tarikh akhir pembayaran.

• Memberitahu Majlis jika terdapat pertukaran alamat pos

• Membekalkan alamat peti surat pos, jika ada.

• Memaklumkan Majlis jika terdapat pertukaran hakmilik serta menyampaikan salinan memorandum pindah milik atau dokumen hakmilik terakhir atau perjanjian jualbeli dengan melampirkan salinan dokumen diatas.

• Memeriksa di pejabat Majlis dan menjelaskan sebarang cukai pintu kepada Majlis sebelum pertukaran hakmilik berlaku.

• Memberitahu Majlis melalui surat-menyurat jika bangunan diubahsuai atau dirobohkan. • Memberitahu Majlis secara surat-menyurat jika bangunan anda tidak diduduki.

• Memberi kerjasama kepada kakitangan-kakitangan Majlis apabila pegangan diperiksa untuk tujuan cukai taksiran.

• Memberitahu Majlis secara surat-menyurat jika telah mendirikan bangunan tanpa pelan bangunan (Bangunan haram).

• Melengkap dan mengembalikan borang-borang yang dihantar oleh Majlis.

• Mengambil bil cukai taksiran di pejabat Majlis jika anda tidak menerima bil. (Tiada pengecualian denda diberi atas alasan tidak menerima bil cukai taksiran).

Q : Jika saya seorang penyewa rumah atau bangunan tersebut apa harus saya lakukan?

A : Anda boleh mengemukakan bil2 ini kepada pemilik untuk bayaran segera. Jika pemilik gagal untuk menjelaskan cukai tersebut harta anda di dalam bangunan itu akan disita. Oleh itu anda boleh melindunginya dengan membayar sewanya kepada Majlis sehingga tunggakan dijelaskan. Peruntukan Seksyen 151.6. Akta 171 Kerajaan Tempatan, melindungi anda

Q : Mengapa cukai taksiran saya berbeza dengan jiran saya?

A : Perbezaan nilai cukai taksiran adalah disebabkan oleh:-

• Jenis bangunan

• Keluasan lantai

• Lokasi

• Bahan-bahan pembinaan

• Kegunaan

Q : Apakah saya layak menerima rebat jika bangunan saya tidak didiami?

A : Anda hendaklah memberi notis kepada pihak Majlis jika bangunan anda kosong dan tidak didiami. Anda akan layak untuk diberi rebat jika segala syarat dalam Peraturan 5 dan 6 yang terkandung dalam Peraturan Kadaran Pihak Berkuasa Tempatan 1997 dipenuhi.

Q : Apakah yang harus dilakukan apabila ingin membeli sebuah rumah atau tanah kosong?

A : Semak dulu dengan Majlis untuk nama yang didaftar dan tunggakan yang masih ada bagi rumah atau tanah tersebut untuk mengelakkan anda menyesal di kemudian hari, Seksyen 146, Akta 171 menegaskan bahawa semua kadar tunggakan adalah menjadi tanggungjawab pemilik pada masa itu untuk menjelaskannya. Anda dinasihatkan supaya menyemak dahulu pengurusan yang menguruskan urusniaga harta tersebut untuk menentukan tunggakan telah dijelaskan oleh pemilik sebelumnya.

Q : Jika saya telah menukar hakmilik atau menjual atau mewariskan harta atau harta, apa perlu saya buat?

A : Beritahu kepada Majlis dengan mengisikan Borang I atau Borang J dan lain yang berkenaan dalam tempoh 3 bulan selepas pindahmilik dilakukan. Jika gagal pihak Majlis boleh mengambil tindakan mengikut Seksyen 160.6 Akta 171.

Q : Jika anda tidak mampu bagaimana untuk menjelaskan cukai?

A : Majlis akan menimbangkan untuk bayaran dibuat secara ansur. Untuk itu, anda dinasihatkan untuk datang sendiri ke Pejabat Majlis, Bahagian Penilaian untuk membincangkan perkara itu dengan pegawai-pegawai yang berkenaan. Pihak Majlis juga bersedia untuk menyelesaikan lain-lain masalah anda mengenai Cukai Taksiran. Sebarang masalah boleh dikemukan di Pejabat Majlis.

Q : Apa itu cukai tanah?

A : Cukai Tanah ialah cukai yang mesti dibayar oleh Tuan Tanah kepada Pihak Berkuasa Negeri melalui Pejabat Tanah. Cukai Tanah mesti dibayar sepenuhnya mulai 1 Januari setiap tahun dan akan menjadi tunggakan mulai 1 Jun setiap tahun.

Q : Apakah perbezaan ‘cukai taksiran’ dan ‘cukai tanah’?

A : Cukai Taksiran atau juga dikenali sebagai “Cukai Pintu’ dibayar kepada pihak Berkuasa Tempatan dan perlu dibayar dua kali setahun. Cukai Tanah adalah cukai yang dikenakan bagi tanah hak persendirian dan wajib dibayar sekali setahun kepada pihak Berkuasa Negeri.

Skip to content