Piagam Pelanggan Jabatan Khidmat Pengurusan


JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

 • Memberi layanan mesra;
 • Sentiasa membantu dalam urusan perkhidmatan kakitangan;
 • Memproses permohonan cuti rehat kakitangan tetap/kontrak/sambilan dalam tempoh 7 hari dari permohonan;
 • Menyediakan jemputan mesyuarat-mesyuarat Majlis dalam tempoh 7 hari sebelum tarikh mesyuarat;
 • Menyegerakan jawapan kepada surat mesyuarat berkaitan pentadbiran Majlis dalam tempoh 3 hari;
 • Memastikan semua aduan yang diterima di jawab dalam tempoh 3 hari;
 • Menguruskan hal-hal berkenaan pengambilan kakitangan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh iklan dikeluarkan;
 • Menguruskan pengesahan jawatan kakitangan bertaraf tetap dalam tempoh 2 minggu setelah memenuhi syarat-syarat perkhidmatan yang ditetapkan seperti berikut:-
  • Memenuhi tempoh percubaan di antara satu (1) hingga tiga (3) tahun;
  • Hadir dengan jayanya Kursus Induksi Umum dan Kursus Induksi Khusus;
  • Lulus Peperiksaan Perkhidmatan yang ditetapkan (jika ada);
  • Diperakukan oleh Ketua Jabatan.
 • Menyedia dan menghantar dokumen-dokumen persaraan ke Bahagian Pencen JPA untuk diproses 3 bulan sebelum mencapai umur persaraan atau tarikh persaraan yang diperakukan oleh Majlis;
 • Mengeluarkan surat-surat arahan untuk menghadiri kursus atau latihan anjuran Majlis / Jabatan lain sekurang-kurangnya 3 hari sebelum tarikh pelaksaan.
Piagam Pelanggan Jabatan Perbendaharaan

JABATAN PERBENDAHARAAN

 • Layanan kaunter dalam tempoh 3 minit.
 • Terima bayaran dan keluaran resit dalam tempoh 1 minit.
 • Proses bayaran tuntutan bil dalam tempoh 10 hari.
 • Proses bayaran balik wang pertaruhan dalam tempoh 10 hari.
Piagam Pelanggan Jabatan Kesihatan Persekitaran

JABATAN KESIHATAN PERSEKITARAN

BAHAGIAN KESIHATAN AWAM 

 • Semburan kabus (fogging) untuk kes dan wabak denggi
  •  24 jam setelah menerima laporan.
  •  Semburan ulangan selepas seminggu.
  •  Semburan lanjutan sekali seminggu hingga kes/ wabak selesai.
 • Kawalan LILATI (lipas, lalat, tikus) secara  berkala iaitu 10 premis seminggu.
 • Penyelenggaraan Tapak Pelupusan Sampah, Pulai secara berkala iaitu 2 minggu sekali.
 • Persampelan air “leachate” Tapak Pelupusan Sampah, Pulai secara berkala iaitu sebulan sekali.
 • Operasi penangkapan anjing terbiar secara berkala iaitu sekali sebulan.
 • Tindakan terhadap aduan anjing dalam tempoh 2 hari Program gerak tumpu secara berkala iaitu 1 minggu sekali.

BAHAGIAN INSPEKTORAT 

 • Aduan awam berkaitan kesihatan persekitaran dalam tempoh 24 jam.
 • Penilaian semula premis perniagaan sebanyak 10 premis sebulan.
 • Penilaian semula kilang secara berkala iaitu 2 tahun sekali.
 • Pengauditan dan penggredan tandas awam secara berkala iaitu 2 kali setahun Penggredan premis makanan setahun sekali.

BAHAGIAN PELESENAN

 • Permohonan lesen tred tidak berisiko dalam tempoh 10 minit.
 • Permohonan lesen tred berisiko dalam tempoh 30 hari.
 • Permit sementara (kaki lima) akan dikeluarkan serta merta Ekspo/ uptown perniagaan dalam tempoh 1 hari.
 • Permohonan lesen pasar malam/ minggu dalam tempoh 10 minit.
 • Permohonan lesen pasar/ meja pasar dalam tempoh 1 hari.
 • Permohonan lesen iklan dalam tempoh 10 minit.
 • Permohonan lesen hiburan dalam tempoh 1 hari.
 • Tuntutan pertaruhan kebersihan/ iklan dalam tempoh 2 hari.
 • Pindah milik lesen dalam tempoh 10 minit.
 • Tukar jenis perniagaan/ tambah item perniagaan dan tutup perniagaan dalam tempoh 1 hari.
 • Permohonan lesen anjing dalam tempoh 30 minit.
Piagam Pelanggan Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

 • Penilaian cukai taksiran dibuat dalam tempoh enam (6) bulan dari selepas CFO/CCC dikeluarkan.
 • Memberi notis cukai taksiran kepada pemilik pegangan dalam tempoh dua (2) minggu selepas ditetapkan penilaian.
 • Melawat periksa pegangan/harta dalam masa tujuh (7) hari selepas maklumat harta diterima.
 • Memproses permohonan Pindah Milik bagi pegangan cukai taksiran dengan syarat permohonan lengkap dan tiada tunggakan sukai dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh permohonan.
 • Memproses penukaran alamat pemilik bagi pegangan cukai taksiran yang aktif dalam tempoh selewat-lewatnya satu (1) hari.
 • Memproses permohonan pindah milik bagi premis ruang niaga selepas mendapat kelulusan dalam tempoh tiga (3) hari
 • Memproses perjanjian sewaan dua puluh satu (21) hari dengan syarat permohonan lengkap dan tiada tunggakan sewa ruangniaga.
 • Mengiklankan ruangniaga tiga (3) bulan berdasarkan kekosongan yang ada.
 • Memaklumkan keputusan temuduga ruangniaga sepuluh (10) hari selepas keputusan temuduga dalam Mesyuarat Penuh.
 • Memproses carian maklumat harta dalam masa lima (5) hari.
Piagam Pelanggan Jabatan Penguatkuasaan
 • Menguatkuasakan dan melaksanakan undang-undang Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) termasuk undang-undang kecil yang diwarta dan diterimapakai oleh Majlis Daerah Baling.
 • Penguatkuasaan undang-undang yang tegas dan berhemah kepada orang ramai ke tahap pemahaman maksimum.
 • Meninggikan mutu perkhidmatan dan imej jabatan.
 • Melayani rayuan kompaun dengan penuh bertimbang rasa dan bertanggungjawab.
 • Mengambil tindakan segera ke atas segala aduan yang berkaitan jabatan penguatkuasaan dalam masa 24 jam Menguatkan prinsip “membetulkan kesalahan” sebelum tindakan operasi penguatkuasaan dijalankan.
 • Mendidik dan meningkatkan tahap kefahaman penduduk melalui penguatkuasaan undang-undang yang digunapakai Majlis.
Piagam Pelanggan Jabatan Pembangunan Dan Lanskap

JABATAN PERANCANG PEMBANGUNAN DAN LANDSKAP

 • Memproses permohonan kebenaran merancang/ubah jenis dalam tempoh 10 hari.
 • Pengeluaran surat tunai syarat kepada pemohon dalam tempoh 3 hari.
 • Pengeluaran pemberian kebenaran merancang (Borang C1) dalam tempoh 6 hari.
 • Memproses permohonan tanah kerajaan dalam tempoh 10 hari.
 • Memproses permohonan pecah sempadan dalam tempoh 10 hari. Memproses permohonan pelan lanskap dalam tempoh 10 hari.
 • Memproses permohonan pelan nama taman/jalan/lorong dan nombor rumah dalam tempoh 10 hari.
 • Memberi maklum balas terhadap aduan awam dalam tempoh 2 hari.
 • Menyelesaikan kerja-kerja kecemasan /bencana dalam tempoh 24 jam.
 • Penyelenggaraan taman-taman awam setiap 30 hari/secara berkala.
 • Pengembalian wang deposit lanskap kepada pemohon dalam tempoh 10 hari.
Piagam Pelanggan Jabatan Kejuruteraan

JABATAN KEJURUTERAAN

BAHAGIAN PEMBANGUNAN PROJEK

 • Memproses permohonan projek pembangunan dari tarikh terima arahan dalam tempoh 4 minggu.
 • Memproses perolehan kerja dari Kerajaan Persekutuan dan Negeri bermula dari menerima surat kelulusan projek sehingga mengeluarkan surat tawaran kepada pemborong dalam tempoh 6 minggu.
 • Mengurus pembaikan kerosakan premis dan infrastruktur, kemudahan awam serta aset milik Majlis secara sebutharga dalam tempoh 2 minggu.
 • Mengurus pembaikan kerosakan premis dan infrastruktur awam milik Majlis secara tenaga kerja dalaman MDB dalam tempoh 3 hari.
 • Membuat lawatan dan membuat perakuan berhubung infrastruktur bagi sokongan CFO/CCC dalam tempoh 6 hari.
 • Memproses pengurusan pembayaran bagi kerja yang telah dijalankan ke Jabatan Perbendaharaan dari tarikh penerimaan dan dokumen lengkap dalam tempoh 1 hari.
 • Memproses permohonan tuntutan pelepasan wang pertaruhan/jaminan insuran bagi projek-projek Majlis dalam tempoh 7 hari.

BAHAGIAN BANGUNAN

 • Permohonan pelan bangunan, mengeluarkan ulasan teknikal kepada unit OSC dalam tempoh 10 hari, mengeluarkan tunai syarat kepada pemohon dalam tempoh 3 hari dan mengeluarkan surat kelulusan kepada pemohon dalam tempoh 6 hari.
 • Permohonan pelan tambahan/pindaan bangunan dalam tempoh 3 hari.
 • Permohonan mengembalikan wang pertaruhan dalam tempoh 14 hari.
 • Permohonan pindaan pelan kepada pelan yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari.
 • Permohonan Pelan Sanitari (SI) dalam tempoh 7 hari.
 • Permohonan Pelan Konkrit Tetulang (RC) dalam tempoh 7 hari.
 • Permohonan pelan setara dalam tempoh 3 hari.
 • Permohonan permit kerja kecil dalam tempoh 1 hari.
 • Permohonan bangunan/gerai/bangsal sementara dalam tempoh 21 hari.
 • Permohonan pemasangan hoarding dalam tempoh 7 hari.
 • Permohonan batal sekatan kepentingan dalam tempoh 7 hari.
 • Permohonan sokongan bagi tadika/taska dalam tempoh 10 hari.
 • Notis bangunan/binaan haram dalam tempoh 5 hari.
 • Memproses aduan awam dalam tempoh 3 hari.

BAHAGIAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL

 • Memastikan setiap permohonan kelulusan arahan pembaikan kenderaan/mesin/peralatan diluluskan dalam tempoh 5 hari.
 • Memastikan setiap permohonan kelulusan pembaikan kenderaan/mesin/peralatan dirujuk kepada ketua jabatan dalam tempoh 2 hari.
 • Membuat pendaftaran permohonan bayaran melalui sistem e-PBT dalam tempoh 3 hari.
 • Penyelenggaraan sistem penghawa dingin dilaksanakan berdasarkan aduan kerosakan sistem penghawa dingin dalam tempoh 1 hari.
 • Penyelenggaraan lampu jalan dilaksanakan berdasarkan aduan kerosakan dalam tempoh 2 hari.
 • Tindakan awal terhadap aduan kerosakan alatan perkhidmatan teknikal dalam tempoh 1 hari.
 • Membuat pemeriksaan kerosakan kenderaan Majlis berdasarkan aduan dalam tempoh 1 hari.
 • Kerja pembaikan besar (major overhaul)/ pembaikan badan kenderaan dalam tempoh 3 bulan.
 • Kerja pembaikan kecil kenderaan dalam tempoh 2 minggu.
 • Tindakan awal terhadap aduan kerosakan elektrik dan membuat penyiasatan kerosakan elektrik dalam tempoh 1 hari.
 • Mengambil tindakan kerosakan eletrik dalam 7 hari.
Piagam Pelanggan Pembangunan Masyarakat

JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

BAHAGIAN PEMBANGUNAN PELANCONGAN DAN REKREASI

 • Berusaha memberikan perkhidmatan dan layanan yang mesra, melaksanakan tugas dengan cekap dan memberikan maklumat yang tepat kepada pelanggan/ pengunjung/ pelancong.
 • KEMUDAHAN PENGINAPAN– Sentiasa berusaha bagi menyediakan kemudahan penginapan yang baik, bersih dan selesa kepada pelanggan/ penginap/ pelancong.
 • KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR– Sentiasa berusaha bagi menyediakan kemudahan infrastruktur yang baik dan lengkap untuk kemudahan dan kepuasan pelanggan.
 • KEADAAN PERSEKITARAN– Sentiasa berusaha bagi memastikan kawasan rekreasi dan penginapan sentiasa bersih dan selesa kepada pelanggan/ pengunjung/pelancong serta sentiasa berusaha menaiktaraf landskap supaya lebih indah, ceria dan harmoni.
 • ADUAN DAN CADANGAN– Akan sentiasa peka dengan mengambil kira aduan, idea atau cadangan pelanggan yang berfikiran kreatif dan inovatif bagi membantu pihak pengurusan dalam proses penambahbaikan untuk kemudahan dan kegunaan pelanggan di masa hadapan.

BAHAGIAN PEMBANGUNAN SOSIAL

PENERIMAAN TEMPAHAN

 • Sedia menerima tempahan pengguna bagi semua fasiliti yang terdapat di Kompleks Sukan MDB.
 • Proses tempahan dapat diselesaikan dalam tempoh dua hingga tiga minit (2 – 3 minit).
 • Proses penerimaan tempahan adalah secara bersemuka (kaunter), telefon, atau media sosial (aplikasi whatsapp).

PENYELENGGARAAN

 • Sentiasa memastikan semua fasiliti di Kompleks Sukan berada dalam baik, selamat, bersih, tersusun dan boleh digunakan.
 • Sentiasa memastikan keadaan tandas dan kawasan persekitaran bersih, dan kemas.
 • Menyiapkan kerja-kerja selenggara “minor” dalam tempoh dua puluh empat jam (24 jam).
 • Melaporkan kerja-kerja selenggara “major” kepada Jabatan Kejuruteraan dalam tempoh dua puluh empat jam (24 jam).
Piagam Pelanggan Unit Perhubungan Awan Dan Komunikasi Korporat

UNIT PERHUBUNGAN AWAM DAN KOMUNIKASI KORPORAT

PERKHIDMATAN PELANGGAN

 • Mengamalkan sikap ingin membantu Memberikan keutamaan kepada golongan OKU, warga emas, dan ibu mengandung.
 • Memberikan layanan mesra kepada pelanggan Menyediakan ruang menunggu yang selesa.
 • Memberikan layanan segera dengan memastikan tempoh menunggu yang singkat.
 • Memberikan maklumat yang tepat dan jelas kepada pelanggan.

PENGURUSAN ADUAN

 • Memberi layanan mesra, cepat, cekap dan berkesan kepada semua pelanggan di Kaunter Aduan.
 • Menerima pelbagai jenis aduan awam melalui saluran komunikasi yang disediakan.
 • Memberi respon dan surat akuan penerimaan aduan dalam temph 24 jam.
 • Menyampaikan aduan yang diterima kepada jabatan yang berkaitan pada hari yang sama untuk diambil perhatian dan tindakan.
 • Memastikan semua maklumat dan aduan yang diterima daripada pelanggan akan diberi jawapan dan maklumbalas tindakan yang diambil dalam tempoh 15 hari bekerja.
Piagam Pelanggan Unit Undang-Undang

UNIT UNDANG-UNDANG

 1. Nasihat Perundangan: – Memberi nasihat perundangan (Legal Opinion) kepada jabatan-jabatan di Majlis Daerah Baling dalam tempoh sepuluh (10) hari dari tarikh maklumat lengkap diterima.
 2. Penggubalan: Dokumen Perundangan
  • Menyemak dan mengkaji keperluan untuk meminda Undang-Undang Kecil setiap lima (5) tahun dari tarikh pewartaan terakhir.
  • Menyediakan draf pertama Undang-Undang Kecil dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja dari tarikh arahan diterima, sekiranya maklumat yang diterima adalah lengkap.
  • Dokumen Kontrak/Notis/Akujanji – Menyemak dan menyediakan draf pertama dokumen kontrak dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja dari tarikh terma-terma perjanjian dimuktamadkan.
  • Memproses dan menandatangani suatu dokumen kontrak dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.
  • Menyemak dan menyediakan notis perundangan dan Surat Akujanji dalam tempoh tujuh (7) hari setelah dokumen lengkap diterima.
 3. Pendakwaan: – Memproses dan memfailkan aduan ke mahkamah dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja dari tarikh aduan lengkap diterima.
   1. Memaklumkan keputusan kes kepada jabatan-jabatan yang berkenaan dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja dari tarikh keputusan diterima dari Mahkamah.
 4. Sivil: – Melantik panel peguam untuk mewakili Yang Dipertua dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh terima saman kes litigasi sivil terhadap Yang Dipertua.
  • Memaklumkan keputusan kes-kes mahkamah kepada jabatan-jabatan yang berkenaan dalam tempoh lima (5) hari dari tarikh keputusan kes diterima.
 5. Pengkompaunan Kesalahan: – Mengurus rayuan pengurangan kompaun dalam tempoh lima belas (15) minit.
 6. Pengurusan Tatatertib: – Mengeluarkan surat tunjuk sebab dalam tempoh dua puluh empat (24) jam setelah aduan lengkap diterima dan mendapat arahan Yang Dipertua / Setiausaha.
Piagam Pelanggan Unit Pusat Setempat (OSC)

UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)

 • Memberi layanan di Kaunter Unit Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh 5 minit.
 • Memproses setiap permohonan pada hari yang sama jika permohonan diterima sebelum jam 12.00 tengah hari dan memproses setiap permohonan pada hari berikutnya jika permohonan di terima selepas jam 12.00 tengah hari.
 • Memastikan permohonan-permohonan yang diterima di kaunter mematuhi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan di dalam Manual OSC 3.0.
 • Memastikan permohonan di proses mengikut norma-norma masa yang ditetapkan seperti di dalam Portal OSC.
 • Melaksanakan dan membantu pemohon untuk permohonan secara maya (OSC Online).
 • Memaklumkan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (JKOSC) kepada pemohon dalam tempoh 3 hari bekerja
 • Menerima dan memproses pendepositan CCC dalam tempoh 14 hari bekerja.


Skip to content