Ketua Pegawai Maklumat (CIO) bagi MBAS ialah Setiausaha MBAS. Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut :

  • Membantu Datuk Bandar dalam melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan keselamatan ICT
    Menentukan keperluan keselamatan ICT;
  • Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan DKICT MBAS serta pengurusan risiko dan pengauditan; dan
  • Bertanggungjawab ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT MBAS.