PERUNDANGAN

Akta

AKTA

  • Akta Kerajaan Tempatan¬† 1976 (AKTA 171)
  • Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (AKTA 133)
  • Akta Perancang Bandar & Desa 1976 (AKTA 172)
  • Akta Pengangkutan Jalan 1987 (AKTA 333)
  • Akta Bangunan Dan Harta Bersama (Penyenggaraan Dan Pengurusan) 2007 (AKTA 663) (T.W – 13 Feb 2007)
  • Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (Akta 672)
  • Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010
Undang-undang Kecil

UNDANG-UNDANG KECIL

Undang-undang Kecil & Perintah Yang Digunakan dalam MBAS dibahagikan mengikut bahagian-bahagian iaitu:

 1. Bahagian Pengurusan Perniagaan
  • Undang-Undang Kecil Perlesenan Establisymen Makanan (MPKS) 1989.
   ( T.W : 29.6.1989 – KPU 15 )
  • Undang-Undang Kecil Penjaja (Pihak Berkuasa Tempatan ) Negeri Kedah 1983
 2. Bahagian Lanskap & Rekreasi
  • Undang-Undang Kecil Taman (PBT) Negeri Kedah 1983
  • Undang-Undang Kecil Vandalisme (MPKS) 1991.
   ( T.W : 1.11.1992 – KPU 21 )
  • Perintah (Kenderaan Berjalan Lambat MPKS) 1992
 3. Bahagian Kesihatan Awam
  • Undang-Undang Kecil Tandas Awam (MPKS) 1990
   ( T.W : 15.11.1990 – KPU 7 )
  • Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau (MPKS) 1992
  • Undang-Undang Kecil Iklan (MPKS) 1992
  • Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut (MPKS) 1989
   ( T.W : 26.9.1989 – KPU 16 )
  • Undang-Undang Kecil Tred, Perniagaan dan Perindustrian (MPKS) 1989.
   ( T.W : 29.6.1989 – KPU 14 )
  • Undang-Undang Kecil Pasar MPKS) 1989
   ( T.W : 19.10.1989 – KPU 20 )
  • Undang-Undang Pasar Persendiriran 1989
  • Undang-Undang Kecil Kawalan & Pengawasan
  • Undang-Undang Kecil kawalan & Pengawasan Rumah-Rumah Tumpangan (MPKS) 1988
   ( T.W : 7.9.1989 – KPU 18 )
  • Undang-Undang Kecil Perlesenan TLK Persendirian (MPKS) 1988
   ( T.W : 29.6.1989 – KPU 11 )
 4. Bahagian Korporat & Projek Khas
  • Undang-Undang Kecil Kolam Renang (MPKS) 1983
   ( T.W : 1.3.1984 – KPU 4 )
  • Undang-Undang Kecil Perintah Lalulintas Jalan (Letak Kereta Bermeter) MPKS 1993
  • Undang-Undang Kecil Perintah (Tempat-Tempat Letak Kereta) Kereta-Kereta Berjentera MPKS 1982
  • Undang-Undang Kecil Perintah Had Laju (MPKS) 1992
  • Undang-Undang Kecil Perlesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MPKS) 1988
 5. Bahagian Perkhidmatan Bandar
  • Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
  • Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran, Pihak-Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Kedah 1983
  • Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Perlulpusan Sampah 1983
  • Undang-Undang Kecil Larangan Merokok Dalam Panggung 1978
 6. Bahagian Bangunan
  • Undang-Undang Kecil Jalan, Parit dan Bangunan (Mengkompaun Kesalahan) MPKS 1989
   ( T.W : FEBUARI 1989 – KPU 13 )
  • Undang-Undang Kecil Bangunan (Bayaran-Bayaran) MPKS 1988
  • Undang-Undang Kecil Bangunan (Kemudahan Tempat Letak Kenderaan Bagi Pawagam, Panggung-panggung dan Bangunan Besar Yang Lain) MPKS 1988.
   ( T.W : 29.6.1989 – KPU 12 )
  • Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (MPKS) 1991
   ( T.W : 28.11.1991 – KPU 36 )
 7. Undang-undang Kecil Rumah Urut (MPKS) 1991
  ( T.W : 9.4.1992 – KPU 1 )
 8. Undang-undang Kecil Kerajaan Tempatan (Iklan Pilihanraya) MPKS 1990
  ( T.W : 11.10.1990 – KPU 15
 9. Undang-undang Kecil Mencegah Kekotoran, PBT Negeri Kedah 1983
  ( T.W : 1.3.1984 – KPU 3 )
 10. Undang-undang Kecil (Pemungutan, Pembuangan dan Perlupusan Sampah Sarap) PBT Negeri Kedah 1983.
  ( T.W : 12.4.1984 – KPU 6 )
 11. Undang-undang Kecil (Larangan Merokok Dalam Panggung) Negeri Kedah 1978
  ( T.W : 3.8.1978 – KPU 19 )
 12. Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984
 13. Undang-undang Kecil Bangunan (Caj Pembersihan Tangki Najis dan Tangki Imhoff) MPKS 1988
  ( T.W : 7.9.1989 – KPU 17 )
 14. Undang-undang Kecil Bangunan (Bayaran-Bayaran) MPKS 1988
  ( T.W : 16.11.1989 – KPU 21 )
 15. Undang-undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan) PBT Negeri Kedah 1983
  ( T.W : 12.5.1983 – KPU 5 )
Enakmen

ENAKMEN

  • 1/04 Enakmen Majlis Bandaraya Alor Setar 2003
  • 2/04 Enakmen Peruntukan Tahun 2004
  • Supply Enactment 2004
  • 3/04 Enakmen Badan-Badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) (Kedah) 2003
  • Statutory Bodies (Discipline and Surcharge) (Kedah) Enactment 2003
  • 4/04 Enakmen Mineral (Kedah) 2004
  • Mineral (Kedah) Enactment 2004
  • 5/04 Enakmen Undang-Undang Tubuh Kerajaan Kedah (Pindaan) 2004
  • Laws of the Constitution of Kedah (Amendment) Enactment 2004
  • 6/04 Enakmen Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri (Pindaan) 2004
  • State Public Service Commission (Amendment) Enactment 2004
  • 7/04 Enakmen Peruntukan Tahun 2005
  • Supply Enactment 2005
  • Enakmen Majlis Bandaraya Alor Star 2003
Perintah

PERINTAH

  • Perintah lalulintas Jalan (Letak Kereta Bermeter) MPKS 1993
  • Perintah lalulintas Jalan (Letak Kereta Bermeter) (Pindaan) MPKS 2001
  • Perintah (Tempat Letak Kereta) Kereta-Kereta Berjentera MPKS 1982.
  • Perintah Had Laju (MPKS) 1992 ( T.W : NOVEMBER 1991 – KPU 12 )
  • Perintah (Kenderaan Berjalan Lambat) (Sekatan Penggunaan Jalan) MPKS 1992 ( T.W : PINDAAN 9.5.2002 – KPU 8 )
  • Perintah Lalu Lintas Jalan (Letak Kereta Berkupon) MBAS 2009 (T.W. 26 Feb 2009 – KPU 4)
Kaedah

KAEDAH

  1. Kaedah-Kaedah Pegawai Majlis Perbandaran Kota Setar (Kelakuan dan Tatatertib) 1993
Lembaga Rayuan

LEMBAGA RAYUAN

 • Ditubuhkan di bawah peruntukan Seksyen (36) Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 ( Akta 172 )
 • Ditugaskan bagi menyelaraskan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 36(2) Akta 172, Pihak Berkuasa Negeri Kedah dengan persetujuan Menteri telah melantik Pengerusi, Timbalan Pengerusi dan Ahli Lembaga Rayuan Negeri Kedah.

Fungsi Lembaga Rayuan

 • Bertujuan untuk memberikan peluang kepada orang awam mengemukakan rayuan sekiranya terkilan atau tidak berpuashati dengan keputusan pihak berkuasa perancangan tempatan dan seterusnya menimbangkan kes-kes rayuan tersebut, dimana;
  • Lembaga Rayuan sebagai satu badan berkecuali ( independent body ) yang dilantik oleh Pihak Berkuasa Negeri bagi menyelesaikan pertikaian diantara Perayu dengan pihak berkuasa perancangan tempatan khususnya yang terbit dari sesuatu keputusan perancangan yang mana Perayu itu sama ada sebagai pembantahan, permohonan, pemilik atau pengguna merasa terkilan.
  • Lembaga Rayuan sebagai suatu tribunal bertanggungjawab mendengar, mempertimbang dan membuat keputusan kepada kes-kes sebagaimana yang dinyatakan di bawah Akta 172 dan Akta (Pindaan) A933, Akta Perancangan Bandar dan Desa.

JENIS-JENIS RAYUAN

 1. Notis Permintaan
  • Jika Tuanpunya tanah merasa terkilan untuk mematuhi permintaan-permintaan atau syarat-syarat dalam notis permintaan oleh Pihak Berkuasa Tempatan, dengan kelulusan Pihak Berkuasa Negeri seperti:-
   • Minta supaya dihentikan penggunaan itu.
   • Mengenakan apa-apa syarat-syarat bagi penggunaan tanah itu yang bertujuan sebagaimana yang dinyatakan dalam notis permintaan itu atau
   • Meminta supaya langkah-langkah yang dinayatakan dalam notis permintaan diambil untuk mengubah atau memindahkan bangunan kerja itu.
 2. Rayuan oleh Pemohon terhadap keputusan Majlis. (seksyen 23(1)(a) dan (b) )
  • Bagi seseorang yang terkilan dengan penolakan Pihak Berkuasa Tempatan mengenai permohonan kebenaran merancang atau syarat yang dikenakan dalam memberikan kebenaran merancang.
  • Bagi seseorang yang terkilan dengan keputusan Pihak Berkuasa Tempatan berhubung dengan bantahan yang dibuat menurut seksyen 21(b).
 3. Amaun Pampasan ( Seksyen 25(9))
  • Bagi seseorang yang terkilan dengan amaun sesuatu pembayaran balik atau pampasan yang ditawarkan atau dibayar kepadanya akibat penarikan balik dan pengubahsuaian kebenaran merancang dan melulus pelan bangunan.
 4. Amaun Pampasan Akibat Notis Permintaan ( Seksyen 30(7))
  • Bagi seseorang yang terkilan dengan amaun pampasan yang ditawarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan akibat menanggung kerosakan yang berupa kesusutan nilai tanah, kerana mematuhi kos permintaan Pihak Berkuasa Tempatan.
 5. Rayuan Terhadap Perintah Pemeliharaan Pokok ( Seksyen 35(c))
  • Jika seseorang itu terkilan dengan Suatu Perintah Pemeliharaan Pokok
  • Mana-mana peruntukan dalam surat perintah pemeliharaan pokok
  • Penolakan pemberian kebenaran secara bertulis
  • Mana-mana syarat yang dikenakan ke atas pemberian suatu kebenaran bertulis, di bawah perenggan (a) Seksyen 35A(2), suatu perintah untuk menanam atau menggantikan pokok di bawah perenggan (b) Seksyen 35A(2).
  • Surat perintah untuk menanam atau menggantikan pokok di bawah perenggan (b) Seksyen 35A(2)
 6. Pampasan Di Bawah Pemeliharaan Pokok ( Seksyen 35(D))
  • Jika pemunya tanah yang tanahnya dimaksudkan oleh sesuatu Perintah Pemeliharaan Pokok yang diawardkan, membuktikan bahawa dia mengalami kerugian yang berupa kesusutan dalam nilai tanahnya, akibat daripada mematuhi perenggan (a) hingga (d) Seksyen 35(c).
 7. Rayuan Terhadap Perintah Menggantikan Semula Pokok ( Seksyen 35E)
  • Bilamana orang yang didapati bersalah di bawah Seksyen 35A(4) kerana menebang pokok yang tertakluk kepada Perintah Pemeliharaan Pokok yang dikehendaki menggantikan pokok itu dengan menanam sesuatu pokok yang lain.

 

Skip to content